Chuyên mục: Bảng điểm Cao đẳng

Điểm thi môn tính toán sửa chữa máy điện & môn Hệ thống viễn thông bậc CĐ Khóa 13

1. Môn Tính toán sửa chữa máy điện: CNC11206001_Tinh toan sua chua may dien_BangDiemThiKTHP_TDC CNC11206002_Tinh toan sua chua may dien_BangDiemThiKTHP_TDC CNC11206003_Tinh toan sua chua may dien_BangDiemThiKTHP_TDC CNC11206004_Tinh toan sua chua may dien_BangDiemThiKTHP_TDC 2. Môn Hệ thống viễn thông: CNC11303001_He thong vien thong _BangDiemThiKTHP_TDC CNC11303002_He thong vien thong _BangDiemThiKTHP_TDC

Xem tiếp