Chuyên mục: Đơn xin nghỉ học

Đơn đề nghị cho phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ ĐÃ HỌC Sinh viên download mẫu đơn ở link sau: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/8.-ĐƠN-ĐỀ-NGHỊ-CHO-PHÉP-NGHỈ-HỌC-TẠM-THỜI-VÀ-BẢO-LƯU-KẾT-QUẢ-ĐÃ-HỌC-Update-28.04.2021.doc

Xem tiếp