QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – THÁNG 10/2022

Sinh viên download thông tin ở link sau:

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/273_QD-cong-nhan-Ket-qua-tot-nghiep-trung-cap.pdf

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/274_QD-Cong-nhan-tot-nghiep-trinh-do-trung-cap.pdf

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/275_QD-Cong-nhan-tot-nghiep-trinh-do-cao-dang.pdf

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/276_QD-cong-nhan-tot-nghiep-cao-dang.pdf

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/gui-Khoa-DS-TỐT-NGHIỆP-TCCD-D3-2022.xlsx