Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Áp dụng từ khóa 2017

 

1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC

  • Số lượng học phần: 39 (42 nếu bao gồm các học phần tự chọn);
  • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 85 tín chỉ (bao gồm GDTC và ANQP);
  • Khối lượng các học phần chung/đại cương: 24 tín chỉ;
  • Khối lượng các học phần chuyên môn: 61 tín chỉ;
  • Khối lượng lý thuyết: 44 tín chỉ (644 giờ, tỉ lệ 31%); Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 41 tín chỉ (1426 giờ, tỉ lệ 69%);
  • Thời gian khóa học: 2,5 năm.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH