Chuyên mục: BIỂU MẪU GIẢNG VIÊN
quyen-sach-1

Mẫu giáo án – Năm 2017

Mẫu giáo án Lý thuyết: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/1.-M1-giao-an-ly-thuyet.docx Mẫu giáo án Thực hành: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/2.M2-giao-an-thuc-hanh.docx Mẫu giáo án tích hợp: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/3.M3-giao-an-tich-hop.docx

Xem tiếp