Chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp (1,5 năm)

Áp dụng từ khóa 2017, Dành cho Học sinh tốt nghiệp THPT

1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

  • Số lượng học phần: 28 ( nếu bao gồm các học phần tự chọn)
  • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 59 tín chỉ
  • Khối lượng các học phần chung/đại cương: 16 tín chỉ
  • Khối lượng các học phần chuyên môn: 43 tín chỉ
  • Khối lượng lý thuyết: 28 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 31 tín chỉ
  • Thời gian khóa học: 1,5 năm

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH