QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ KẾT QUẢ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ; ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH:

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/01/10_QD-cong-bo-ket-qua-TGD-CTDT-nghe-CNKT-DDT-va-DCN-2022.pdf

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử , trình độ cao đẳng, năm 2022

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/01/1.-Chinh-thuc_BAO-CAO-TDG-CL-CTDT-NAM-2022_DDT_Sau-HD.pdf

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp , trình độ cao đẳng, năm 2022

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/01/3.-Chinh-thuc_BAO-CAO-TDG-CL-CTDT-NAM-2022-DCN-2022_Sau-HD.pdf