QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ KẾT QUẢ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CNKT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

QUYẾT ĐỊNH:

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/01/Quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-bao-cao-tu-danh-gia-nghe-CNKT-DTTT-2022.pdf

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , trình độ cao đẳng, năm 2022

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2023/01/BAO-CAO-TU-DANH-GIA-CTDT-NGANH-CNKT-DTTT-2022-Sau-nghiem-thu.pdf9