Thông báo thời gian đăng kí học phần hè, năm học 2017 – 2018