Thông báo đăng kí tham dự tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019