Thông báo v/v tổ chức ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức