Quyết định Công nhận tốt nghiệp Tháng 4/2020

1.  Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/QD-41-tot-nghiep.pdf

Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/CAO-DANG-CHINH-THUC-41-BGDĐT-.xlsx

2. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng khoá 2017

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/QD-42-tot-nghiep.pdf

Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/CAO-DANG-CHINH-THUC-42-BLĐTB-.xlsx

3. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/QD-43-tot-nghiep.pdf

Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/TRUNG-CAP-chinh-thuc-43.xlsx