Thông báo v/v đăng ký trả nợ các học phần trong HKI 2017-2018 bậc CĐ và TCCN

31.7.17 Thong bao dang ky hoc tra no hoc phan HKI 2017-2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNGCÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Số: 51/TB-CNTĐ-KĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc: đăng ký  trả nợ các học phần trong HKI 2017-2018 bậc CĐ và TCCN

 

 

Căn cứ tiến độ năm học 2017-2018 ban hành kèm theo quyết định số 138/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 21/7/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức;

Nay Khoa Điện – Điện tử thông báo đến HSSV đăng ký trả nợ các học phần chưa đạt trong HKI NH 2017-2018 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Tất cả HSSV bậc CĐ từ khóa 16 trở về trước và bậc TCCN từ khóa 15 trở về trước còn thời gian học tập tại trường và chưa hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo nhưng không đăng ký học phần online được.

  1. Về thời gian đăng ký học trả nợ học phần:

HSSV đăng ký học trả nợ học phần chưa đạt từ ngày ra thông báo đến ngày 07/9/2017 tại Văn phòng Khoa (đăng ký theo mẫu). Ngoài thời gian trên mọi trường hợp đều không được giải quyết.

  1. Thời gian học trả nợ học phần: Bắt đầu từ 28/9/2017

Trân trọng.

                                                                                                       TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Đã ký)                         

                                                                                                         Tôn Ngọc Triều