Bản tin định kỳ của Dự án “Hạt giống hy vọng Việt Nam” – IECD

Trong tháng 6/2017, hai buổi workshop Tập huấn cho Giáo viên đầu tiên đã được tổ chức cho các giáo viên của hai trường TDC và HOTEC