Thông báo v/v cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh , đợt 2 năm 2017