Thông báo về thời gian đăng ký học phần học kì 1, năm học 2017 – 2018