QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2020_THÁNG 4.2020

1. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/QD-41-tot-nghiep.pdf

Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/CAO-DANG-CHINH-THUC-41-BGDĐT-.xlsx

 

2. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng khoá 2017

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/QD-42-tot-nghiep.pdf

Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/CAO-DANG-CHINH-THUC-42-BLĐTB-.xlsx

 

3. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/QD-43-tot-nghiep.pdf

Danh sách: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/TRUNG-CAP-chinh-thuc-43.xlsx