Thông báo v/v nộp hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/TB-MGHP-HK2-19-20.pdf

Các biểu mẫu:

1. http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/Mau-don-MGHP.doc

2. http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/Giay-cam-ket-doi-tuong-TN-THCS.doc

3. http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/Giay-cam-ket-danh-cho-HSSV-mat-bien-lai-1.doc

4. http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/Danh-muc-vung-co-dieu-KTXH-kho-khan-va-dac-biet-kho-khan.doc