Thông báo v/v gia hạn thời gian xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng khóa 2016