Link học online học kì 1 – NH 2021 – 2022

Danh sách link các lớp học phần giảng dạy online của khoa Công nghệ Thông tin, Bắt đầu từ ngày 13/9

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/2_Link-day-truc-tuyen-HK1-NH2021-2022_Khoa-2019-2020_Tin-hoc.pdf

Danh sách link các lớp học phần giảng dạy online của khoa Khoa học cơ bản, Bắt đầu từ ngày 13/9

http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/34.-THONG-TIN-DS-GV-K.-KHCB-DAY-TRUC-TUYEN-10.5.2021-1.docx