Thông báo v/v nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 , năm 2022

Sinh viên download thông báo và Đơn đề nghị xét tốt nghiệp  ở link sau

Thông báo: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/17_TB-ve-viec-nop-ho-so-xet-tot-nghiep-Dot-1.2022.pdf

Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: http://khoaddt.tdc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/11.-ĐƠN-ĐỀ-NGHỊ-XÉT-TỐT-NGHIỆP.doc

Hồ sơ xét tốt nghiệp xem ở link sau: http://khoaddt.tdc.edu.vn/?p=3309