TB Hủy lớp học phần Điện tử công suất_ĐĐ_CNC11201003 (Thứ 5, tiết 1-5)_Thầy Vương Quang Huy

THÔNG BÁO

Sau thời gian tổ chức đăng ký học phần HK2 năm học 2016 – 2017- đợt bổ sung, phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách lớp học phần không đủ sĩ số sinh viên theo quy định. Danh sách những lớp học phần này sẽ bị hủy. Cụ thể như sau:

Điện tử công suất-ĐĐ: Sỉ số: 13: Mã LHP: CNC11201003_Thứ 5, tiết 1-5_ Thầy Vương Quang Huy.

Những sinh viên trong danh sách lớp học phần trên, liên hệ văn phòng Khoa để đăng ký bổ sung. 

Thời gian liên hệ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/3/2017.